Ogólne warunki handlowe

Ten sklep internetowy jest obsługiwany przez czeską firmę w Republice Czeskiej. Informacyjne tłumaczenie ogólnych warunków handlowych na język polski. Oryginalny tekst znajduje się poniżej.

 

 

Ogólne warunki handlowe

 

I

Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zw. dalej „warunkami handlowymi“) wydano zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zw. dalej „kodeksem cywilnym”)

 

ADTREK s.r.o., spisová značka C 344779 vedená u Městského soudu v Praze

nr id. 09925902

z siedzibą: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

dane kontaktowe:

e-mail: posta@radekfiala.com

telefon: +420 722 959 662

www: fullgarage.pl

(zw. dalej "sprzedającym”)

 

2. Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna-sprzedaży poza ramami swojej działalności gospodarczej jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zw. dalej: „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego umieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym fullgarage.pl (zw. dalej "sklepem internetowym”).

3. Przepisy warunków handlowych stanowią integralny element umowy kupna-sprzedaży. Odmienne uzgodnienia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszych warunków handlowych.

4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowę kupna-sprzedaży zawiera się w języku czeskim. 

 

II.

Informacje o towarze i cenach

1. Informacje o towarze, łącznie z cenami poszczególnych towarów oraz jego głównymi właściwościami, podano przy poszczególnych produktach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towaru podano łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszelkich powiązanych opłat oraz kosztów za zwrot towaru, jeśli dany towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową. Ceny towaru obowiązują przez okres, dla którego wyświetlają się w sklepie internetowym. Niniejszy przepis nie wyklucza uzgodnień umowy kupna-sprzedaży w ramach indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towaru umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w związku z danym towarem.

3. W sklepie internetowym opublikowano informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru przedstawiono w sklepie internetowym.

4. Ewentualne rabaty od ceny sprzedaży towaru nie łączą się, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią inaczej.

5. O ile wyraźnie nie określono inaczej w opisie produktu i / lub w instrukcji obsługi produktu, produkty nie posiadają homologacji do użytku na drogach publicznych zgodnie z normami europejskimi i mogą nie być z nimi zgodne. Produkty nie są dostarczane z certyfikatem ATEST 8SD ani jego europejską alternatywą homologacji dla ruchu drogowego. Dlatego produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku w terenie lub do innych celów. Nabywca produktów Outback Motortek oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi produktów Outback Motortek wymienionymi tutaj.

 

III

Zamówienia i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Koszty powstałe po stronie kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty na połączenie internetowe, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa samodzielnie kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2. Kupujący dokonuje zamówienia towaru w poniższy sposób:

• za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestruje się w sklepie internetowym,

• przez wypełnienie formularzu zamówienia bez rejestracji.

3. Przy składaniu zamówienia kupujący wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposoby płatności i doręczenia.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które umieścił w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie sprzedającemu przez kliknięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia i potwierdzenie kupującego o tym, że zapoznał się on z niniejszymi warunkami handlowymi.

5. Bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedający wyśle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wprowadził przy zamówieniu. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie uważa się go za zawarcie umowy. Załącznikiem potwierdzenia są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Zawiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest doręczane na adres e-mail kupującego.

6. Jeżeli sprzedający nie może spełnić któregoś z wymagań podanych w zamówieniu, wysyła on kupującemu na jego adres e-mail zmienione zamówienie. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawierana przez potwierdzenie kupującego o przyjęciu danej oferty sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach handlowych.

7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z danych kontaktowych sprzedającego podanych w niniejszych warunkach handlowych.

8. W przypadku gdy doszło do jednoznacznego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie zamawiania, sprzedający nie ma obowiązku dostarczania kupującemu towaru za tę jednoznacznie błędną cenę, nawet w przypadku gdy kupującemu wysłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia na podstawie niniejszych warunków handlowych. Sprzedający informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wysyła kupującemu na jego adres e-mail zmienione zamówienie. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży jest w takim przypadku zawierana przez potwierdzenie o przyjęciu przez kupującego wysłane na adres e-mail sprzedającego.

 

IV

Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego przeprowadzonej w sklepie internetowym, kupujący może się logować na swoje konto klienta. Ze swojego konta klienta, kupujący może realizować proces zamawiania towaru. Kupujący może zamawiać towar także bez rejestracji.

2. Przy rejestracji na konto klienta i przy zamawianiu towaru, kupujący ma obowiązek podawania wyłącznie prawidłowych i prawdziwych danych. Dane podane na koncie użytkownika kupujący ma obowiązek przy każdej ich zmianie aktualizować. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamówieniu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachowania poufności odnośnie do informacji niezbędnych dla dostępu do jego konta klienta. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne dokonane przez osoby trzecie nadużycia w obszarze konta klienta .

4. Kupujący nie ma prawa udostępniania konta klienta celem korzystania z niego przez osoby trzecie.

5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku gdy kupujący nie korzysta przez dłuższy czas ze swojego konta użytkownika czy w przypadku gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży oraz niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w przypadku koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego i programowego sprzedającego, ewent. koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego oraz programowego osób trzecich.

 

V

Warunki płatności i dostawa towaru

1. Ceny towaru i ewentualne kosztu związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący może opłacić w następujący sposób:

• płatność w gotówce przy przekazaniu towaru,

2. Wraz z ceną kupna, kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru – w umówionej wysokości. Jeśli w dalszej części nie podano inaczej, przez cenę kupna (sprzedaży) rozumie się także koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności w gotówce, cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem, cena kupna jest płatna do 7 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek opłacenia ceny kupna zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

5. Sprzedający nie żąda od kupującego żadnej wcześniejszej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny kupna przed wysłaniem towaru nie jest możliwa.

6. Sprzedający ma obowiązek, by na podstawie ewidencji wpływów wystawić kupującemu rachunek. Równocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u organu podatkowego on-line, w przypadku zakłóceń technicznych najpóźniej do 48 godzin

7. Sposoby dostawy towaru:

• na adres określony przez kupującego w zamówieniu

• odbiór osobisty w zakładzie sprzedającego

8. Wybór sposobu dostawy realizowany w trakcie zamawiania towaru.

9. Koszty dostawy towaru zależą od sposobu nadania i odbioru towaru i są podane w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku gdy sposób transportu jest umówiony na podstawie odrębnego zamówienia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

10. Jeżeli sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży ma obowiązek dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odbioru towaru przy dostawie. W przypadku gdy z powodów leżących po stronie kupującego towar trzeba dostarczać powtórnie lub w sposób inny, niż podano w zamówieniu, kupujący ma obowiązek zapłacenia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem doręczania.

11. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący ma obowiązek sprawdzenia, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone, jakiekolwiek wad powinien bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi. W przypadku dopatrzenia się naruszenia opakowania świadczącego o nieuzasadnionej ingerencji w zawartość przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

12. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mailowy kupującego.

13. Kupujący nabywa prawo własności do towaru wraz z zapłaceniem całej ceny kupna za towar, łącznie z kosztami dostawy, przy czym najwcześniej z chwilą odbioru towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie czy utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą gdy kupujący miał obowiązek odebrania towaru, jednak sprzecznie z umową kupna-sprzedaży nie uczynił tego.

 

VI

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza ramami swojej działalności gospodarczej jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

• od dnia odbioru towaru,

• od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części

• od dnia odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzana dostawa towaru.

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej:

• świadczenia usług, jeśli zrealizowano je zgodnie z jego uprzednią zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i sprzedający przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma on prawa do odstąpienia od umowy,

• dostawy towaru lub realizacji usługi, których cena jest zależna od odchyleń na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającego i do którego może dojść w ciągu okresu na odstąpienie od umowy,

• dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli sprzedającego,

• dostawy towaru, który został opracowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,

• dostawy towaru, który podlega szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

• dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie można go zwrócić,

• dostawy nagrania dźwięku lub obrazu bądź programu komputerowego, jeśli naruszono ich oryginalne opakowanie,

• dostawy gazet, periodyków lub czasopism,

• dostawy treści cyfrowej, jeśli nie została ona dostarczona na nośniku materialnym i dostarczono ją przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a sprzedający przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma on prawa do odstąpienia od umowy,

• w pozostałych przypadkach podanych w § 1837 kodeksu cywilnego.

4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie na odstąpienie od umowy.

5. Do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący może skorzystać z przygotowanego przez sprzedającego formularza wzoru odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący wysyła na adres e-mail lub adres do doręczeń sprzedającego, podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrócenia sprzedającemu towaru do 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również w przypadku gdy towar z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową.

7. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający bezzwłocznie, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy, zwróci mu, w takiej samej formie, wszystkie środki pieniężne, które od niego otrzymał, łącznie z kosztami dostawy. Sprzedający otrzymane środki pieniężne zwraca kupującemu w inny sposób tylko wtedy gdy kupujący się na to zgodził i jeśli nie spowoduje to powstania po jego stronie dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedający zwraca kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie ma obowiązku zwracania mu otrzymanych środków pieniężnych zanim kupujący nie przekaże mu towaru lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

10. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, niezużytym i niezanieczyszczonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Roszczenie odszkodowawcze powstałe w odniesieniu do towaru, sprzedający jest upoważniony jednostronnie zaliczyć na poczet roszczeń kupującego związanych ze zwrotem ceny kupna.

11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub kiedy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję bądź import towaru. Sprzedający informuje bezzwłocznie kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, wszystkie środki pieniężne, łącznie z kosztami dostawy, które od niego na podstawie umowy odebrał, przy zachowaniu tego samego sposobu lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII

Prawa z tytułu wadliwej realizacji zamówienia

1. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar w momencie odbioru nie ma wad. Sprzedający gwarantuje kupującemu zwłaszcza, że w czasie gdy kupujący odebrał towar:

• towar posiada właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje uzgodnień, to posiada on takie właściwości, które sprzedający lub producent opisali lub których kupujący spodziewał się ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy,

• towar nadaje się do celu, którego zastosowanie sprzedający podaje lub do którego towar tego rodzaju jest zazwyczaj używany,

• towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce bądź wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone na podstawie próbki bądź wzoru,

• towar ma odpowiednią ilość, stopień lub wagę i

• towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru przez kupującego, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w chwili jego odbioru. Kupujący może skorzystać z prawa związanego z wadą. która wystąpi w artykułach konsumpcyjnych, przez dwadzieścia cztery miesiące od odbioru [towaru]. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po cenie niższej w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowanie, w przypadku towaru używanego w odniesieniu do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towar miał przy odbiorze przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady kupujący może przedstawić sprzedającemu reklamację i domagać się:

• wymiany na nowy towar,

• naprawy towaru,

• odpowiedniego rabatu od ceny kupna,

• odstąpienia od umowy.

4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,

• jeśli towar wykazuje istotną wadę,

• jeśli towaru po naprawie nie można należycie używać z uwagi na występującą wadę bądź wady,

• przy większej ilości wad towaru.

5. Sprzedający ma obowiązek przyjęcia reklamacji w którymkolwiek zakładzie, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedający ma obowiązek wydania pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z prawa, co jest przedmiotem reklamacji i jakiego sposobu rozwiązania sprawy reklamacji żąda kupujący, jak również potwierdzenia dotyczącego daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, łącznie z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i czasu jej trwania, ewentualnie pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

6. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik decyduje o reklamacji od razu, w złożonych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się okresu potrzebnego na fachową ocenę wady, stosownie do rodzaju danego produktu lub usługi. Reklamacja, łącznie z usunięciem wady, musi zostać rozpatrzona bezzwłocznie, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią dłuższego terminu. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za znaczące naruszenie umowy i kupujący ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Za chwilę zgłoszenia reklamacji uważa się moment, gdy przejaw woli kupującego (skorzystanie z prawa związanego z wadliwą realizacją umowy) dojdzie do sprzedającego.

7. Sprzedający informuje pisemnie kupującego o wyniku reklamacji.

8. Prawo z tytułu wadliwej realizacji umowy nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar posiada wadę lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący ma prawo do rekompensaty poniesionych kosztów powstałych w związku z realizacją reklamacji. Z prawa tego kupujący może skorzystać u sprzedającego w terminie do jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Wybór sposobu reklamacji leży po stronie kupującego.

11. Prawa i obowiązki obu stron odnośnie do praw związanych z wadliwą realizacją umowy podlegają § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawie nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta.

 

VIII

Doręczanie korespondencji

1. Strony umowy mogą doręczać sobie wzajemnie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Sprzedający doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Instytucją właściwą dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna-sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa [Česká obchodní inspekce], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ [REGON]: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odrmożna wykorzystać do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym z tytułu umowy kupna-sprzedaży.

2. Europejskie centrum konsumenckie Republika Czeska [Evropské spotřebitelské centrum Česká republika], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz to jest punktem kontaktowym zgodnym z rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

3. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji prowadzi odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w wyznaczonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta.

 

X

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy sprzedającym i kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeśli relacje oparte na umowie kupna-sprzedaży obejmują element międzynarodowy, to strony uzgadniają, że relacje podlegają prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Strony umowy uzgodniły, że sądem rejonowym dla Pragi 2 będzie sąd lokalny właściwy dla wszystkich sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży i / lub niniejszych Ogólnych Warunków, jeżeli Sąd Okręgowy ma jurysdykcję jako sąd pierwszej instancji, wówczas Sąd Miejski w Pradze. Stosunki prawne podlegają wyłącznie prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli dokumenty są tworzone w kilku formach językowych, w przypadku sporu będzie używana czeska wersja językowa.

2. Sprzedający nie jest w odniesieniu do kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisu 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu handlowego.

3. Wszystkie prawa do strony internetowej sprzedającego, zwłaszcza prawa autorskie do treści, łącznie z rozplanowaniem strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo i pozostałej treści i elementów, przysługują sprzedającemu. Zabrania się kopiowania, modyfikacji i stosowania innych metod korzystania ze strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w sklep internetowym lub w konsekwencji jego użytkowania sprzecznie z przeznaczeniem. Kupujący nie może podczas użytkowania sklepu internetowego stosować procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na eksploatację ww. i nie może wykonywać żadnej działalności, która mogłaby umożliwiać jemu lub osobom trzecim bezprawne ingerencje czy bezprawne wykorzystanie wyposażenia programowego bądź innych elementów tworzących sklep internetowy czy jego część bądź wyposażenie programowe w sposób, który byłby sprzeczny z przeznaczeniem czy celem sklepu.

5. Niniejszym Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmian okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

6. Umowa kupna-sprzedaży łącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść warunków handlowych sprzedający może zmieniać i uzupełniać. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przez czas obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

8. Załącznikiem warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy. odstoupeni-od-smlouvy-formular

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 18.3.2021

 


 

 

Všeobecné obchodní podmínky v Českém Jazyce

 

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

ADTREK s.r.o. spisová značka C 344779 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 09925902

se sídlem: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní údaje:

email: posta@radekfiala.com

telefon: +420 722 959 662

www: www.fullgarage.pl

(dále jen „prodávající“)

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fullgarage.pl (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedené v internetovém obchodě.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Pokud není v popisu výrobku a/nebo v návodu k obsluze výrobku výslovně uvedeno jinak, produkty nejsou homologovány pro provoz na veřejných komunikacích podle evropských norem a nemusí s nimi být ve shodě. K produktům není dodáván certifikát ATEST 8SD, ani jeho evropská alternativa homologace pro provoz na pozemních komunikacích. Produkty jsou tak určeny pouze pro použití mimo pozemní komunikace, nebo k jiným účelům. Kupující produktů Outback Motortek prohlašuje, že se seznámil s informacemi k produktům od výrobce Outback Motortek, uvedenými zde.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby

• dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

• na adresu určenou kupujícím objednávce

• osobním odběrem v provozovně prodávajícího

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

• ode dne převzetí zboží,

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

• dodávce novin, periodik nebo časopisů,

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• výměnu za nové zboží,

• opravu zboží,

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

• pokud má zboží podstatnou vadu,

• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro případ všech sporů vyplývajících z kupní smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek bude Obvodní soud pro Prahu 2, pokud bude jako prvoinstanční soud příslušný Krajský soud, pak je příslušný Městky soud v Praze. Právní vztahy se výhradně řídí právním řádem České republiky. Pokud jsou dokumenty vytvořeny ve více jazyčných formách, v případě sporu se použije verze v českém jazyce.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. odstoupeni-od-smlouvy-formular_1

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.3.2021