Informacje o produkcie Outback Motortek

(PL) Deklaracja Outback Motortek:

Outback Motortek w żaden sposób nie promuje modyfikacji motocykli, które naruszają zasady i przepisy bezpieczeństwa drogowego. Outback Motortek doradza również każdemu, kto wykonuje modyfikacje mechaniczne na swoim motocyklu, że robi to na własne ryzyko.

Każda osoba bez odpowiedniego przeszkolenia mechanicznego lub doświadczenia nie powinna podejmować się żadnego projektu mechanicznego bez odpowiedniego nadzoru i instrukcji. O ile kierowca nie jest w pełni zaznajomiony i doświadczony z zaangażowanymi procesami, Outback Motortek zaleca, aby klient zlecił instalację takich produktów wykwalifikowanemu i doświadczonemu profesjonalnemu mechanikowi motocyklowemu.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższym "Zastrzeżeniem dotyczącym produktu" w celu uzyskania dalszych informacji.

Kilka informacji: Outback Motortek nie promuje modyfikacji motocykli:

Outback Motortek nie promuje żadnych modyfikacji motocykla. W szczególności tych, które są niebezpieczne dla prawidłowego działania lub konserwacji motocykla lub które spowodowałyby utratę gwarancji na pojazd.
Outback Motortek ostrzega i przypomina odwiedzającym i czytelnikom, że każdy jest odpowiedzialny za własne działania.
Outback Motortek zachęca każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości lub obawy dotyczące informacji zawartych na tej stronie, do skonsultowania się z doświadczonym, wykwalifikowanym profesjonalnym mechanikiem.
Informacje oferowane na stronach internetowych "outbackmotortek.com" i "outbackmotortek.net" są autorstwa osób prywatnych, a nie Outback Motortek.

Outback Motortek nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje:

Instalacje, które są niebezpieczne dla prawidłowego działania lub konserwacji motocykla.
Instalacje, które unieważniają gwarancję pojazdu.
Instalacje produktów, numery części, wartości momentu obrotowego, porady dotyczące jazdy lub inne informacje wymienione na stronie "outbackmotortek.com" lub "outbackmotortek.net".

Klient jest odpowiedzialny za

własne działania.
Należy zapoznać się z informacjami zawartymi na tej stronie internetowej i skonsultować się z doświadczonym, wykwalifikowanym mechanikiem.
Instalacja produktu, wartości momentu obrotowego, prawidłowa i zgodna z prawem jazda oraz możliwe konsekwencje nieprzestrzegania tych instrukcji.

W razie wątpliwości zalecamy zweryfikowanie wszystkich podanych informacji u producenta produktu lub w innych oficjalnych lub profesjonalnych źródłach.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zespół Outback Motortek

Oryginalną wersję można znaleźć tutaj: https://outbackmotortek.net/site-disclaimer/

Zastrzeżenie dotyczące produktu

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE NASZEJ LINII PRODUKTÓW TRIUMPH TIGER 900

Pojawiło się kilka doniesień o uszkodzonych/pękniętych ramach i podramach w modelu Tiger 900 (wszystkie modele). Firma Triumph ogłosiła niedawno, że nie będzie udzielać gwarancji w żadnym z tych przypadków, jeśli zainstalowano produkty z rynku wtórnego. Publikując niniejsze zastrzeżenie, oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie ram i ram pomocniczych lub inne uszkodzenia, ani nie zapewnimy zwrotu pieniędzy za którykolwiek z naszych produktów Tiger 900 (wszystkie modele).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym "Zastrzeżeniem dotyczącym produktu" poniżej i naszym ogólnym "Zastrzeżeniem dotyczącym strony internetowej" wymienionym powyżej.

ROZWÓJ PRODUKTU I ZAŁOŻENIA

W Outback Motortek ciężko pracujemy, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę dla motocykli typu adventure i dualsport na rynku. Nasze gmole/osłony ochronne są projektowane i testowane w rzeczywistych warunkach (zderzenia i holowanie), aby zapewnić maksymalną ochronę w najszerszym zakresie scenariuszy uderzeń.

Nasze produkty mogą zwiększyć ochronę zbiornika paliwa, owiewek/paneli i innych potencjalnie narażonych części motocykla. Każdy projekt, kształt i konstrukcja są wykonywane na zamówienie dla każdego modelu motocykla.

Materiały są starannie dopasowane, aby pochłaniać jak najwięcej uderzeń bez przenoszenia ich na ramę lub inne części motocykla.

Uwaga: Ze względu na wiele różnych możliwych zderzeń, warunków powierzchniowych i przeszkód, nasze produkty mogą nie być niezawodne w przypadku wszystkich z nich.

TOLERANCJE TECHNICZNE (SYMETRIA I DOPASOWANIE).

Ze względu na różne fazy i czynniki związane z procesem produkcyjnym naszych produktów, ustalono tolerancje (małe limity dopuszczalnego montażu). Takie odchylenia występują w przypadku wszystkich produktów wytwarzanych maszynowo, w tym ram motocykli, części itp.
Z tego powodu możemy i gwarantujemy prawidłowe działanie naszych produktów, ale montaż i wygląd (idealna symetria itp.) mogą się nieznacznie różnić w zależności od produktu, motocykla i klienta, bez wpływu na wydajność.

Ważne uwagi dotyczące produktów:

O ile nie określono inaczej na każdej stronie produktu, możemy zagwarantować kompatybilność naszych produktów wyłącznie ze specyfikacjami OEM motocykla i między naszymi własnymi produktami. Dotyczy to w szczególności części Outback Motortek i innych części ochronnych różnych producentów części zamiennych.

Ta sama zasada dotyczy naszych produktów i wszelkich innych produktów do motocykli innych producentów, takich jak wydechy i rury wydechowe, zawieszenie, tylne błotniki, wyższe lub większe siedzenia, dodatkowe części i akcesoria lub cokolwiek innego, co może zmienić standardowe cechy i kształt motocykla.

Nie zalecamy montowania kufrów górnych (twardych) na naszych bagażnikach tylnych. Maksymalna masa całkowita wynosi około 8 kg. Należy zwracać uwagę na rozkład obciążenia i często sprawdzać bagażnik, jego system mocowania i osprzęt.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zespół Outback Motortek. 

Oryginalną wersję można znaleźć tutaj: https://outbackmotortek.net/product-disclaimer/

 

 

 

 

(CZ) Prohlášení společnosti Outback Motortek:

 

Společnost Outback Motortek v žádném případě nepropaguje úpravy motocyklů, které jsou v rozporu s pravidly a předpisy pro bezpečnost silničního provozu. Společnost Outback Motortek dále upozorňuje všechny, kdo provádějí mechanické úpravy na svém motocyklu, že tyto činnosti provádějí výhradně na vlastní nebezpečí.

Každý, kdo nemá patřičné mechanické vzdělání nebo zázemí, by se neměl pouštět do žádného mechanického projektu bez řádného dohledu a poučení. Pokud jezdec není zcela obeznámen s příslušnými procesy a nemá s nimi zkušenosti, společnost Outback Motortek doporučuje, aby si klient nechal takové výrobky nainstalovat kvalifikovaným a zkušeným profesionálním mechanikem motocyklů.

Pro další informace si prosím přečtěte také naše "Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za výrobek" níže.

 

Několik poznámek:

Outback Motortek nepropaguje žádné úpravy motocyklu. Zejména ty, které jsou nebezpečné pro správný provoz nebo údržbu motocyklu nebo které by vedly k zániku záruky na vozidlo.
Společnost Outback Motortek varuje a připomíná návštěvníkům a čtenářům, že každý je zodpovědný za své vlastní jednání.
Společnost Outback Motortek vyzývá každého, kdo má jakékoli pochybnosti nebo obavy ohledně informací uvedených na těchto webových stránkách, aby se poradil se zkušeným, kvalifikovaným odborným mechanikem.
Autory informací nabízených na webových stránkách "outbackmotortek.com" a "outbackmotortek.net" jsou fyzické osoby, nikoli společnost Outback Motortek.

Společnost Outback Motortek nenese žádnou odpovědnost za nesprávné informace:

instalace, které jsou nebezpečné pro správný provoz nebo údržbu motocyklu.
Instalace, které vedou k zániku záruky na vozidlo.
instalace výrobků, čísla dílů, hodnoty krouticího momentu, rady pro jízdu nebo jakékoli jiné informace uvedené na stránkách "outbackmotortek.com" nebo "outbackmotortek.net".

Zákazník je zodpovědný za:

 

své vlastní činy.
přečíst si informace na těchto webových stránkách a poradit se se zkušeným, kvalifikovaným odborným mechanikem.
Instalace výrobku, hodnoty krouticího momentu, správná a zákonná jízda a případné následky nedodržení těchto pokynů.

Doporučujeme, abyste si v případě pochybností veškeré uvedené informace ověřili u výrobce výrobku nebo v jiných oficiálních či odborných zdrojích.

Děkujeme vám za pochopení,
Tým společnosti Outback Motortek

 

Originální znění naleznete zde: https://outbackmotortek.net/site-disclaimer/

 

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za výrobek

 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI U NAŠÍ ŘADY PRODUKTŮ TRIUMPH TIGER 900

Objevilo se několik hlášení o poškozených/prasklých rámech a pomocných rámech modelu Tiger 900 (všechny modely). Společnost Triumph nedávno oznámila, že v žádném z těchto případů neposkytuje záruku, pokud byly nainstalovány výrobky z aftermarketu. Zveřejněním tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti prohlašujeme, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za selhání rámů a pomocných rámů ani za jiné škody, ani nevracíme peníze za žádné z našich výrobků Tiger 900 (všechny modely).
Pro další informace si prosím přečtěte naše "Prohlášení o vyloučení odpovědnosti za výrobek" níže a naše obecné "Prohlášení o vyloučení odpovědnosti na webu" uvedené výše.

VÝVOJ A PŘEDPOKLADY PRODUKTU

Ve společnosti Outback Motortek pracujeme velmi tvrdě na tom, abychom vám poskytli nejlepší možnou ochranu pro adventure a dualsport motocykly na trhu. Naše ochranné rámy/kryty jsou navrženy a testovány v reálných podmínkách (pád a tažení) tak, aby poskytovaly maximální ochranu v co nejširší škále scénářů nárazu.

Naše výrobky mohou zvýšit ochranu palivové nádrže, kapotáže/panelů a dalších potenciálně exponovaných součástí vašeho motocyklu. Každý design, tvar a konstrukce jsou vyrobeny na míru pro každý jednotlivý model motocyklu.

Materiály jsou pečlivě namontovány tak, aby absorbovaly co nejvíce nárazů, aniž by se přenášely na rám ani na jiné části motocyklu.

Upozornění: Vzhledem k množství různých možných pádů, povrchových podmínek a překážek nemusí být naše výrobky vůči všem z nich neomylné.

 


TECHNICKÁ TOLERANCE (SYMETRIE A ULOŽENÍ).

Vzhledem k různým fázím a faktorům, které se podílejí na výrobním procesu našich výrobků, byla stanovena tolerance (malá hranice pro přijatelné sestavení). Tato varianta existuje u všech strojově vyráběných výrobků, mezi které patří také rám vašeho motocyklu, díly atd.
Z tohoto důvodu můžeme zaručit a zaručujeme správnou funkci našich výrobků, ale montáž a vzhled (dokonalá symetrie atd.) se mohou mírně lišit výrobek od výrobku, motocykl od motocyklu a zákazník od zákazníka, aniž by to mělo vliv na jeho výkon.

Důležité poznámky k výrobku, které je třeba vzít v úvahu:

Pokud není na stránce každého výrobku uvedeno jinak, můžeme zaručit pouze kompatibilitu našich výrobků s OEM specifikacemi vašeho motocyklu a mezi našimi vlastními výrobky. To platí konkrétně pro díly Outback Motortek a další ochranné díly různých výrobců náhradních dílů.

Stejné pravidlo platí i pro naše výrobky a jakékoli jiné výrobky pro motocykly jiných výrobců, jako jsou výfuky a koncovky, odpružení, zadní křídla, vyšší nebo větší sedadla, přídavné díly a příslušenství nebo cokoli jiného, co by mohlo změnit standardní vlastnosti a tvar motocyklu.

Na naše zadní nosiče nedoporučujeme montovat horní (pevné) kufry. Maximální celková hmotnost je přibližně 8 kg. Věnujte pozornost rozložení zátěže a často kontrolujte nosič, jeho montážní systém a hardware.

Děkujeme vám za pochopení,
Outback Motortek Team.

 

Originální znění naleznete zde: https://outbackmotortek.net/product-disclaimer/